ข่าวกิจกรรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 2 (3/2567) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 1 (2/2567) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย การจุดไฟเผาตอซังข้าว การเผาวัชพืชในไร่นา การจุดไฟล่าสัตว์ในป่า และวิกฤติหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2567 {gallery}Ma-19/gallery}
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เรื่อง การจ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์มาตรการกวดขัน การเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ชุดคำพูดและคลิปวิดิโอ เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย ตามประมวลกฏหมายยาเสพติด สามารถดาวน์โหลดตามช่องทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. https://bit.ly/499bmcH
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์สื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ สามารถสแกน QR Code หรือ facebook.live 11.08.66 เพื่อรับชมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง โดยนายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านผึ้งออก และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลโนนผึ้ง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ภายในหมู่ที่ 7 บ้านผึ้งออก ตำบลโนนผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติด โทรสายด่วน ป.ป.ส.1386 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 045-344
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าปรับและเงินเพิ่ม ประจำปี 2566
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดรายงานข้อมูลการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ตามแนวทางที่กำหนดและได้กำหนดตัวชี้วัด "การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" จำนวน 1 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ในด้านที่ 1 การบริหารจัดการของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566
บ้านจั่น หมู่ที่ 2 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการรควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมครัวเรือนให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดพิษสุนัขบ้าตำบลโนนผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลโนนผึ้ง
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ